Super User

Super User

Wednesday, 13 September 2017 08:22

Activitați în domeniul ocuparii forței de munca

Informare, consiliere si mediere pe piața muncii

Scopul acestei activitati este de a oferi informare, consiliere si mediere pe piata muncii pentru 276 membri ai grupului tinta in vederea cresterii gradului de insertie pe piata muncii.

Necesitatea proiectului rezida din efectele purtate de neincadrarea in campul muncii pentru individ in parte si pentru comunitate in ansamblul ei, aceasta reprezentand un factor de dezechilibru, o alienare psihosociala a individului. Pentru a depasi cu bine situatia de somaj, urmarindu-se reinstalarea starii de echilibru psihic a persoanelor afectate de neincadrarea in campul muncii sau pierderea serviciului, un rol important il au consilierii de orientare profesionala care, ofera sprijin persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca. Ca urmare a rezultatelor obtinute in cadrul analizei la nivelul comunitatii marginalizate rome pentru fundamentarea cererii de finantare, o pondere de 64,29% dintre respondentii din Radeni si 86,5% dintre respondentii din Doagele considera a fi necesare serviciile de informare si mediere pe piata muncii. In acelasi timp, aceeasi analiza reliefeaza faptul ca o pondere de 85,3% din respondentii din Radeni nu a muncit in ultimii 5 ani, in timp ce ponderea din Doagele este de 95,2%. Drept urmare, se impune a fi imperios necesara informarea, consilierea si medierea pe piata muncii a persoanelor incadrate in grupul tinta al proiectului.

Descrierea activitatii. Prin intermediul prezentei activitati beneficiarii serviciilor de informare, consiliere si mediere pe piata munci vor obtine informatii si sprijin profesional cu privire la cariera, crescand in acest mod sansele de angajare. Informarea profesionala se va realiza prin activitati colective cu cei 276 membri GT incadrati la masurile de ocupare din cadrul proiectului.


Subvenționarea angajorilor pentru angajarea persoanelor aparținând grupului ținta

Scopul activității constă în creșterea nivelului de angajabilitate a membrilor grupului țintă prin stimularea financiară a angajatorilor. 

Necesitatea rezidă din nevoia resimțită de angajatori atât la nivel global, cât și la nivel național pentru forța de muncă, precum și din nivelul ridicat al șomajului. În acest sens, un studiu global realizat în 2015 de către compania Manpowergroup, lider mondial în soluții inovatoare pentru ocuparea forței de muncă, arată că o pondere de 38% dintre angajatorii intervievați se confruntă cu deficitul de talente, în timp ce în România deficitul de talente este perceput în proporție de 61% de către angajatori. Conform aceluiași studiu, posturile de meseriași sunt cele mai greu de ocupat. Analiza la nivelul comunității marginalizate rome pentru fundamentarea cererii de finanțare a reliefat un procentaj de 61,8% din populația intervievată din Rădeni și respectiv 63,5% din Doagele este interesată de căutarea și găsirea unui loc de muncă. În acest mod, subvenționarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor aparținând grupului țintă în cadrul proiectului este necesară pentru susținerea eforturilor angajatorilor cu noii angajați pe de o parte, iar pe de altă parte, măsura va contribui la găsirea unui loc de muncă pentru persoanele din grupul țintă. 

Descrierea activității: În cadrul acestei activități responsabilul de ocupare forță de muncă va realiza o cercetare secundară pentru identificarea potențialilor angajatori pentru activitățile de ocupare. Rezultatele cercetării vor fi incluse într-un centralizator cu datele de contact ale potențialilor angajatori. Apoi, responsabilul de ocupare a forței de muncă va contacta angajatorii identificați în vederea stabilirii posibilităților de angajare pentru 86 de persoane din grupul țintă. Utilizând informațiile obținute anterior, responsabilul ocupare forță de muncă va elabora un centralizator al locurilor de muncă vacante ce va fi pus la dispoziția responsabilului de consiliere și informare pe piața muncii.


Realizarea programelor de formare profesionala

Scopul activitatii: sporirea sanselor de incadrare pe piata muncii prin formarea de competente profesionale pt. 276 membri ai grupului tinta.

Necesitatea acestei activitati este argumentata prin politicile la nivel european,dar si national cu privire la formarea profesionala,dintre acestea de mentionat ar fi:Declaratia de la Lisabona,adoptata in martie 2000,Memorandumul privind invatarea pe tot parcursul vietii al Comisiei Europene,adoptat in octombrie 2000,Strategia nationala pt. formare profesionala continua elaborata in concordanta cu Strategia Europeana pt. Ocupare,documente ce subliniaza importanta formarii profesionale pe parcursul vietii.Necesitatea activitatii este subliniata si de rezultatele Ancheta in randul comunitatii conform careia printre cele mai importante motive ale absentei unui loc de munca atat pt. populatia din Doagele,cat si pt. cea din Radeni se regaseste lipsa pregatirii profesionale corespunzatoare.

Descrierea activitatii. In cadrul acestei activitati vor fi furnizate 12 serii cursuri de calificare (360 ore/serie), 7 serii cursuri Competente sociale si civice (24 ore/serie), cursuri de competente comune mai multor ocupatii-comunicare in lb.romana (4 serii*80 ore/serie), comunicare in lb.italiana (2 serii*80 ore/serie), comunicare in lb.engleza (2 serii*80 ore/serie),comunicare in lb.germana (2 serii*80 ore/serie), curs TIC (2 serii*44 ore/serie) cu un numar de 18-20 participanti/serie.

Wednesday, 13 September 2017 08:21

Activități în domeniul educației

Acordarea unor pachete integrate copiilor din grupul țintă

Scopul acestei activități este de a sprijini și de a stimula participarea elevilor din cadrul școlilor partenere în cadrul acestui proiect și, implicit, de a preveni părăsirea timpurie a școlii.

Necesitatea: Importanța acordării pachetelor integrate pentru copii este fundamentată în Recomandarea Comisiei din 20 februarie 2013 privind investiția în copii: ruperea cercului vicios al defavorizării (2013/112/UE) conform căreia este necesară garantarea includerii tuturor elevilor, prin resurse și posibilități special alocate pentru cei mai defavorizați, și prin monitorizarea adecvată a rezultatelor. Relevant este, de asemenea, rezultatul obținut la analiza la nivelul comunității marginalizate rome pentru fundamentarea cererii de finanțare la întrebarea privind utilitatea pachetelor care să motiveze participarea copiilor la educație. În satul Doagele 71.2% dintre respondenți consideră utilă această măsură, în timp ce, în satul Rădeni 27.9% o consideră utilă. De asemenea, relevantă pentru desfășurarea acestei activități este distribuția venitului lunar a persoanelor din cele două zone marginalizate. Pentru satul Rădeni distribuția este următoarea: 33.3% dintre persoane au un venit intre 151-300 RON, 25% dintre persoane se încadrează in categoria intre 301-500 RON, 20.8% dintre persoane au un venit cuprins între 51-150 RON, 9.7% au un venit încadrat intre 501-1050 RON, 5.6% au venituri peste 1050 RON si 4.2% înregistrează un venit intre 1-50 RON. Alarmant este faptul ca exista o pondere de 1.4% care au declarat ca se încadrează în categoria “nici un venit”. Pentru satul Doagele situația este mai îngrijorătoare, distribuția fiind următoarea: 51% dintre persoanele participante la studiu au un venit încadrat intre 51-150 RON, 26% se încadrează in categoria de venit “intre 1-50 RON”, iar 11.5% dețin un venit între 151-300 RON. Categoria de venit lunar cea mai rar întâlnită este “între 301-500 RON”(7.7%). De asemenea, 3.8% dintre participanții la studiu au declarat ca nu au venit. Aceste argumente arată clar necesitatea acestui tip de intervenție la nivelul grupului țintă. 

Desfășurare: În cadrul acestei activități se vor acorda pachete integrate distribuite celor 245 de copii din grupul țintă care îndeplinesc condițiile și pragurile de distribuție specificate în metodologia acestei activități (de exemplu: nivelul prezenței la orele de curs, nivelul performanțelor școlare, gradul de participare la activități extra-curriculare etc.), provenind din cele două școli partenere din cadrul proiectului. Pachetele conțin rechizite școlare, îmbrăcăminte și încălțăminte. Acordarea pachetelor integrate se va realiza respectându-se principiul egalității de șanse și non-discriminării și vor fi adaptate în funcție de nevoile și specificul activității.


Realizarea unei campanii de informare privind combaterea abandonului școlar

Scopul campaniei de informare este de a-i identifica pe elevi aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în sistemul de învățământ și de a-i ajuta pe părinții sau tutorii acestor elevi să îşi formeze o viziune cu privire la importanța școlarizării. Campania de informare şi responsabilizare se adresează copiilor și reprezentanților legali ai acestora privind atât riscul la care se supun în cazul în care copilul nu frecventează o formă de învățământ, cât şi necesitatea asigurării unei baze educative care va avea efecte atât pe termen scurt, cât şi pe termen mediu și lung. De asemenea, informațiile prezentate în cadrul sesiunii vor scoate în evidentă faptul că lipsa şcolarizării va reduce oportunităţile pentru continuarea studiilor şi va afecta posibilitatea de angajare. 

Necesitate: Relevanța acestei activități se fundamentează, în primul rând, pe obiectivul Uniunii Europene privind problema abandonului școlar potrivit căruia, până în anul 2020 să se atingă o rata de abandon școlar, la nivelul Uniunii Europene, de sub 10%. În Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, conform statisticilor oficiale furnizate de către Institutul Național de Statistică, în anul şcolar 2011/2012 0,9% dintre elevii din învăţământul primar şi 1,0% dintre elevii din învăţământul gimnazial au abandonat şcoala. Mai mult decât atât, în conformitate cu datele furnizate de către instituțiile de învățământ afiliate în cadrul acestui proiect, Școala Gimnazială Rădeni și Liceul Tehnologic Vladia - Școala Gimnazială Doagele, fenomenul de abandon școlar este cel mai des întâlnit în cazul elevilor din clasele IV-VIII. Astfel, beneficiarii acestei activități sunt părinții sau tutorii legali ai elevilor care frecventează cursurilor claselor mai sus menționate.

Desfășurare: Campania de informare va include o serie de trei workshop-uri, pentru fiecare școală parteneră în parte, ce vor trata teme precum: rolul educației în viața copiilor, importanța triadei și a parteneriatului eficient între părinte-copil-școală și impactul implicării pozitive a părinților și a comunității în educația copiilor. Workshop-uri vor fi susținute de către o persoană avizată, cu experiență în gestionarea și medierea relațiilor dintre părinți, copii și cadre didactice cu scopul de a stimula activitatea școlară. În cadrul acestor workshop-uri vor fi invitați membrii ai autorităților locale și cadre didactice.


Reabilitare și modernizare spații de lucru pentru școală după școală (utilități, echipamente)

Scopul acestei activități este de a asigura beneficiarilor programului de tip școală după școală a unui spațiu reabilitat, modernizat și igienizat în cadrul căruia să-și desfășoare activitățile specifice acestui program.

Necesitatea acestei activități se fundamentează pe adaptarea infrastructurii existente la momentul actual în sălile vizate pentru organizarea programului școală după școală în cadrul celor două școli partenere și, totodată, pe asigurarea unei infrastructuri complete, moderne și la standardele europene. 

Desfășurare: În cadrul acestei activități se va realiza reabilitarea spațiului în care va avea loc activitatea programelor de tip școală după școală.


Acordarea de sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin programe de tip școală după școală

Scopul acestei activități constă atât în prevenirea neglijării de către copii a orelor de curs pentru elevii Școlilor Gimnaziale Rădeni și Doagele, cât şi în asigurarea continuării educaţiei formale. De asemenea, prin intermediul acestei activități se va avea în vedere dezvoltarea şi diversificarea serviciilor alternative de educaţie, în vederea petrecerii în siguranţă, util şi plăcut, a timpului liber.
Beneficiarii acestei activități sunt elevii claselor 0-IV înscriși în școlile partenere, dat fiind faptul că aceste categorii de vârstă necesită o atenție sporită în vederea îndeplinirii sarcinilor aferente activităților educaționale. Mai mult decât atât, evoluția intelectuală pe parcursul absolvirii claselor primare este definitorie pentru dezvoltarea ulterioară a elevului.

Necesitatea: Utilitatea și necesitatea organizării acestei activități se fundamentează pe faptul că rata abandonului sau a eșecului școlar este mult mai mare la categoriile defavorizate de copii, pentru care a avea acces la educație este un obiectiv mai greu de atins decât pentru ceilalți copii. Mai mult decât atât, lipsa posibilităților materiale, familiile numeroase, scepticismul părinților față de utilitatea educaţiei, experiențele de viață limitate ale părinților (conform analizei preliminare, în s. Doagele 50,9% dintre participanți la studiu sunt casnici, iar în Rădeni – 45,4%) şi marginalizarea copiilor proveniţi din medii defavorizate conduc spre abandonul şcolar şi ulterior la excluderea socială a tinerilor. În situația în care și nivelul de educaţie al părinţilor este scăzut (conform analizei preliminare 38,2% dintre locuitorii din s. Doagele au maxim 8 clase, iar în Rădeni procentul este de 33,7%), aceşti copii nu pot beneficia de sprijin suplimentar în efectuarea temelor, iar fără o minimă îndrumare, ajung să nu îşi mai pregătească temele pentru a doua zi. Utilitatea unui program de tip ”școală după școală” este menționată de către 76,9% dintre locuitorii s. Doagele și de către 39,7% dintre locuitorii s. Rădeni. 

Desfășurare: Activitățile recreative din cadrul programului de școală după școală cuprind organizarea de jocuri și concursuri pe diverse teme de interes pentru elevi. Aceste activități sunt menite pentru a dezvolta abilitățile artistice ale copiilor. Vor fi încurajate activitățile ce presupun acțiuni de voluntariat și acțiuni pe tema drepturilor omului și copilului. În acest sens, una dintre cele mai importante aspecte ale acestor activități are în vedere realizarea unor activități educative care au o tematică aferentă termenului de multiculturalitate. Multiculturalismul poate fi abordat, din punct de vedere educativ, prin accesul elevilor la cunoștințe istorice, privind arta și tradițiile unei etnii pentru a da copiilor perspectiva de înțelegere exhaustivă a diferențelor din jurul acestora. Astfel, realizarea programei pentru această activitate va fi realizată de către cei doi specialiști activitate after-school (câte unul pentru fiecare școală). Serviciile oferite în cadrul acestei activități se adresează copiilor defavorizați si copiilor proveniți din familii ce nu au în grija cui să lase copiii după terminarea programului zilnic școlar şi pe perioada vacanțelor, care vor pentru copiii lor o alternativă de a fi supravegheați de personal cu pregătire specială, într-un cadru de lucru care poate stimula capacitatea lor de relaționare interpersonală cu cei de aceeași vârstă, dar şi cu vârste diferite.


Realizarea unei campanii de informare privind regulile elementare de igienă

Scopul organizării unei campanii de informare privind regulile elementare de igienă este de a consolida procesul de autocunoaştere al elevilor şi de a-și dezvolta un stil de viaţă sănătos. Campania de informare şi responsabilizare se adresează copiilor înscriși în grupul țintă. 

Necesitate: Relevanța acestei activități se fundamentează, în primul rând, pe faptul că sănătatea şi rezultatele educaţionale sunt într-o relație de interdependență şi că şcoala reprezintă locaţia ideală pentru eforturi în ambele direcţii. Drept urmare, în ultimele decenii au fost dezvoltate numeroase programe internaţionale pentru ameliorarea deopotrivă a învăţării şi sănătăţii prin intermediul şcolii. În clasele începătoare e necesară consolidarea deprinderilor de igienă, în afară de aceasta copiii sunt informaţi despre influenţa educaţiei fizice şi a procedurilor de imunizare a sănătăţii şi a productivităţii muncii. Relevant este, de asemenea, rezultatul obținut de analiza la nivelul comunității marginalizate rome pentru fundamentarea cererii de finanțare la întrebarea privind utilitatea organizării unei campanii de promovare a regulilor elementare de igienă în s. Rădeni (14,7%) și s. Doagele (68.3%). Tot analiză preliminară arată că acești copii provenind din familii defavorizate nu ar avea un model la care să se raporteze în domeniul igienei, întrucât 39,71% dintre locuințele din s. Rădeni au fost renovate cu mai mult de 7 ani în urmă sau niciodată, iar în s. Doagele situația este chiar mai gravă – 73,1% dintre locuințe au fost renovate cu mai mult de 7 ani în urmă sau chiar niciodată. Demersul spre igienă devine și mai complicat în contextul în care racordul la apă curentă și canalizare lipsește în majoritatea gospodăriilor (conform analiză preliminară). 

Desfășurare: Activitățile vor fi împărțite în funcție de competențele și aptitudinile obținute ca urmare a absolvirii unui anumit nivel de învățământ (dificultatea activităților din cadrul workshop-urilor se va intensifica pe măsura claselor din care aparțin elevii participanți). De asemenea, elevii care vor participa în cadrul acestei activități vor primi un kit de igienă personală ce va conține produse de îngrijire și igienă precum pastă de dinți, periuță, săpun, șampon, gel de duș, un set de prosoape și un pachet de detergent pentru spălarea hainelor. În cadrul acestei campanii vor fi distribuite 250 de seturi de materiale de promovare ce vor conține flyere, broșuri, mape, agende și pixuri; 2 bannere roll-up pentru fiecare școală în parte, 2 panouri informative pentru fiecare școală și 30 de afișe.Realizarea grafică, respectând prevederile Manualului de Identitate Vizuală, și multiplicarea materialelor va fi realizată de către specialistul de promovare. De asemenea, tot specialistul de promovare se va asigura de realizarea fotografiilor în timpul fiecărui workshop în parte. 

Realizarea unui program de tip a doua șansă 

Scopul constă sprijinirea persoanelor din satul Doagele care au părăsit timpuriu școala sau nu au absolvit învățământul, facilitând de organizarea unei serii de module ce le va permite acestora posibilitatea absolvirii învățământului primar. Pentru absolvirea învățământului primar, grup țintă vizat va fi format din persoanele din satul Doagele care au depăşit cu 4 ani vârsta de şcolarizare pentru învăţământul primar şi care, fie nu au parcurs nici o clasă primară, fie au abandonat pe parcurs, depăşind vârsta necesară pentru înscrierea în învăţământ. Relevant este faptul că nu va exista o limită superioară de vârstă pentru cei care doresc să se înscrie în cadrul acestui program, iar durata acestui program poate fi flexibilă, în sensul durata medie de școlarizare se poate reduce în funcţie de competenţele dovedite şi de progresul individual în învăţare, atât în domeniul educaţiei de bază, cât şi în domeniul pregătirii profesionale.

Necesitate: Pentru utilitatea acestei activități, relevant este rezultatul obținut la analiza la nivelul comunității marginalizate rome pentru fundamentarea cererii de finanțare la întrebarea privind utilitatea organizării programului a doua șansă pentru comuna Doagele 32.6% dintre respondenți au răspuns pozitiv. Mai mult decât atât, necesitatea organizării unui program de tip a doua șansă vine ca urmare a faptului că județul Vaslui se află printre puținele județe cu un număr restrâns de școli organizatoare a programului a doua șansă, după cum urmează: Mehedinți și Olt (câte o școală), Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Dâmbovița și Vaslui (câte 2 școli) și Cluj, Ilfov și Sibiu (câte 3 școli). Mai mult decât atât, conform Analizei comunităților marginalizate pentru fundamentarea cererii de finanțare, 27% dintre persoanele cu vârsta de peste 14 ani au absolvit cel mult 6 clase, la nivelul celor două comunități marginalizate vizate de către proiect.

Desfășurare: Programul de integrare/reintegrare şcolară „A Doua Şansă” vine în sprijinul persoanelor din satul Doagele care nu au fost niciodată înscrise în sistemul de învățământ şi celor care au abandonat şcoala şi au depăşit cu cel puțin 4 ani vârsta legală corespunzătoare clasei. În acest sens, programul „A doua șansă” oferă posibilitatea continuării și finalizării studiilor obligatorii (prevăzute în legislația românească), fără a fi necesară întreruperea activităților adiacente, profesionale sau familiale. Persoanele înscrise vor beneficia de acțiuni specifice pentru îmbunătățirea si promovarea abilitaților speciale in scopul facilitării integrării sociale a populației. Înscrierea în programul se poate realiza, în fiecare an (2017, 2018), în doua sesiuni: septembrie și ianuarie, în funcție de cererile de participare depuse. Limba de predare ce va fi utilizată în cadrul programului este limba română, dar învățământul se poate organiza și în oricare din limbile minorităților naționale, dacă vor exista solicitări în acest sens.

Sunday, 10 September 2017 17:52

Servicii

Serviciile sociale, medicale și socio-medicale sunt slab dezvoltate în comunitățile țintă. Nu există furnizori privați. Locuitorii nu participă aproape niciodată la evenimente de tip social, cu excepția celor de natură religioasă (nunți, botezuri, înmormântări).
Concluzii în urma analizei de nevoi: domeniul dezvoltării/furnizării de Servicii (Sociale, Medicale și Socio- Medicale):
• Identificarea riscului epidemiologic
• Educație igienico-sanitară pentru copii
• Educație igienico-sanitară pentru adulți
• Educație igienico-sanitară în domeniul stomatologic (copii)
• Educație în puericultură
• Educație parentală și planning familial
• Servicii medicale mobile
• Tabere terapeutice
• Consiliere socială

Sunday, 10 September 2017 17:50

Conditii de locuit

Doagele: ponderea locuințelor supraaglomerate este de 60%, iar nesiguranța locativă este specifică pentru 21,6% dintre locuitorii comunității.
Rădeni: ponderea locuințelor supraaglomerate este de 44%, iar nesiguranța locativă este specifică pentru 42,2% dintre locuitorii comunității.
În ambele comunități, locuințele nu au fost igienizate de ani bun; nu există reacord la rețeau de alimentare cu gaza natural și canalizare. În jur de 30% dintre locuințe nu au apă curentă sau puț forat. Un număr de aproximativ 10% dintre locuințe nu au curent electric.

Concluzii în urma analizei de nevoi: domeniul Îmbunătățirii Condițiilor de Locuit:
• Îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru 30 de locuințe

Sunday, 10 September 2017 17:48

Antreprenoriat

Gradul de interes privind deschiderea unei afaceri în condițiile obținerii unei subvenții și asigurării asistenței în acest sens
Ideea deschiderii unei afaceri în condițiile obținerii unei subvenții financiare este interesantă pentru majoritatea persoanelor chestionate în ambele comunități.
Concluzii în urma analizei de nevoi: Măsuri propuse în domeniul Antreprenoriatului:
Măsuri pentru susținerea antreprenoriatului (curs competențe antreprenoriale; măsuri de consiliere ante-post înființare afacere; concurs de planuri de afacere; subvenționarea a 24 planuri de afacere; workshopuri pentru tinerii antreprenori – programe de finanțare, utilizare software, responsabilitate socială, încurajarea parteneriatelor între întreprinderile nou-create și APL-uri, organizații îndreptate spre profit și organizații non-profit; instruire pe teme ecologice – Antreprenorul verde).

Sunday, 10 September 2017 17:46

Ocupare

Doagele: rata neocupării forței de muncă este de 38%, existând un număr de 46 de angajați și o rată a șomajului de 11%.
Rădeni: rata neocupării forței de muncă este de 33%, existând un număr de 80 de angajați și o rată a șomajului de 11%.
Lipsa unui venit lunar și, implicit, lipsa unui loc de muncă stabil este fundamentată la nivelul ambelor comunități.
Concluzii în urma analizei de nevoi: Măsuri propuse în domeniul Ocupării Forței de Muncă:
• Informare, Consiliere și Mediere pe piața muncii
• Târg de job-uri
• Subvenționarea angajaților pentru angajarea de persoane din grupul țintă
• Transport pentru viitorii angajați
• Cursuri de inițiere (competențe civice și sociale, limba română, limba italiană, limba germană, limba engleză, TIC)
• Cursuri de calificare (Îngrijitor bătrâni la domiciliu, manichiurist, frizer, patiser, confecționer-asamblor articole din textile, lucrător în comerț, lucrător finisor pentru construcții, lucrător instalații, tâmplar manual, lucrător în izolații, măcelar, brutar)

Sunday, 10 September 2017 16:26

Educatie

Provocările în domeniul educațional; grad de școlarizare; sprijin solicitat.

Sunday, 10 September 2017 16:15

Comunitati marginalizate

Prezentare generală a comunităților marginalizate rome Rădeni și Doagele: resurse, oportunități și nevoi.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…